Donetsk region under enemy shelling

17:31 11 July Kyiv, Ukraine